Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
nữa
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • encore
  • Tiến nữa
   avancer encore
  • Chốc nữa
   encore un moment; dans un moment
  • Một lần nữa
   encore une fois
  • Anh còn muốn gì nữa ?
   que voulez-vous encore ?
 • davantage; plus
  • Ông ta không còn sống được bao lâu nữa ?
   il ne vivra pas davantage
  • Tôi không còn thì giờ nữa
   je n'ai plus de temps
  • ông ta không ở đây nữa
   il n'est plus ici
 • même si
  • Có thất bại nữa cũng không ngã lòng
   ne pas se découragger même si l'on échoue
 • (arch.) alors
  • Mà ta bất động nữa người sinh nghi (Nguyễn Du)
   si je ne fais rien alors on aura des soupçons
Related search result for "nữa"
Comments and discussion on the word "nữa"