Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
anagrammatic
/,ænəgrə'mætik/ Cách viết khác : (anagrammatical) /,ænəgrə'mætikəl/
Jump to user comments
tính từ
  • (thuộc) phép đảo chữ cái
Related search result for "anagrammatic"
Comments and discussion on the word "anagrammatic"