Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
anamorphosis
/,ænə'mɔ:fəsis/
Jump to user comments
danh từ
  • hình méo mó, hình kỳ dị (do gương chiếu ra)
  • (sinh vật học) sự tiệm biến
Related search result for "anamorphosis"
Comments and discussion on the word "anamorphosis"