Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
annoying
/ə'nɔiiɳ/
Jump to user comments
tính từ
  • làm trái ý, làm khó chịu, làm bực mình; chọc tức
  • quấy rầy, làm phiền
Related words
Related search result for "annoying"
Comments and discussion on the word "annoying"