Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
annualité
Jump to user comments
danh từ giống cái
  • tính hằng năm, niên tính
    • Annualité du budget
      niên tính của ngân sách
Related search result for "annualité"
Comments and discussion on the word "annualité"