Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
annullable
/ə'nʌləbl/
Jump to user comments
tính từ
  • có thể bỏ được, có thể bãi bỏ được, có thể thủ tiêu được
Related search result for "annullable"
Comments and discussion on the word "annullable"