Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
apophthegmatic
/,æpouθeg'mætik/
Jump to user comments
tính từ
  • (thuộc) cách ngôn; có tính chất cách ngôn
Related search result for "apophthegmatic"
Comments and discussion on the word "apophthegmatic"