Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
apostatize
/ə'pɔstətaiz/ Cách viết khác : (apostatize) /ə'pɔstətaiz/
Jump to user comments
nội động từ
  • bỏ đạo, bội giáo, bỏ đảng
Related words
Related search result for "apostatize"
Comments and discussion on the word "apostatize"