Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
appartenir
Jump to user comments
nội động từ
 • thuộc quyền sở hữu, là của; thuộc (về)
  • Ce livre m'appartient
   quyển sách ấy là của tôi
  • Bien qui appartient à la collectivité
   tài sản của tập thể
  • Elément qui appartient à un ensemble
   phần tử thuộc một tập hợp
  • Cette question appartient à la politique
   vấn đề ấy thuộc lĩnh vực chính trị
không ngôi
 • là nhiệm vụ, có trách nhiệm
  • Il appartient aux parents d'élever leurs enfants
   cha mẹ có nhiệm vụ nuôi dạy con cái
  • Il ne vous appartient pas de vous plaindre
   anh không nên phàn nàn
Related search result for "appartenir"
 • Words contain "appartenir" in its definition in Vietnamese - French dictionary: 
  tự chủ về về ăn
Comments and discussion on the word "appartenir"