Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
applicability
/,æplikə'biliti/
Jump to user comments
danh từ
  • tính có thể dùng được, tính có thể áp dụng được, tính có thể ứng dụng được
Related words
Related search result for "applicability"
Comments and discussion on the word "applicability"