Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
assisté
Jump to user comments
tính từ
 • được cứu trợ, được cứu tế
  • Assisté par ordinateur
   có sự trợ giúp của máy tính
  • Enseignement assisté par ordinateur (E.A.O)
   phần mềm dạy học
  • Conception assistée par ordinateur (C.A.O)
   sự thiết kế bằng máy tính
  • Traduction assistée par ordinateur (T.A.O)
   sự dịch thuật bằng máy tính
danh từ
 • người được cứu trợ, người được cứu tế
Related search result for "assisté"
Comments and discussion on the word "assisté"