Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
auricular
/ɔ:'rikjulə/ Cách viết khác : (auriculae) /ə'rikju:li/
Jump to user comments
tính từ
 • (thuộc) tai
  • auricular witness
   người làm chứng những điều nghe thấy
 • nói riêng, nói thầm (vào lỗ tai)
  • auricular confession
   lời thú tội riêng
 • hình giống tai ngoài
 • (giải phẫu) (thuộc) tâm nhĩ
Related search result for "auricular"
Comments and discussion on the word "auricular"