Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
bành trướng
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • étendre; développer
  • Bành trướng thế lực
   étendre sa puissance
  • chủ nghĩa bành trướng
   expansionnisme
  • kẻ bành trướng
   expansionniste
Related search result for "bành trướng"
Comments and discussion on the word "bành trướng"