Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
bán niên
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • tt. (H. bán: nửa; niên: năm) Nửa năm: Sơ kết bán niên.
Related search result for "bán niên"
Comments and discussion on the word "bán niên"