Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
thường niên
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Hằng năm : Hội nghị thường niên.
Related search result for "thường niên"
Comments and discussion on the word "thường niên"