Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
bìm bìm
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • d. Cây leo, hoa hình phễu màu trắng hoặc tím xanh, thường mọc leo ở các bờ rào.
Related search result for "bìm bìm"
Comments and discussion on the word "bìm bìm"