Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, )
ba chân bốn cẳng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (kng.). (Đi) hết sức nhanh, hết sức vội vã.
Related search result for "ba chân bốn cẳng"
Comments and discussion on the word "ba chân bốn cẳng"