Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French, Vietnamese - Vietnamese)
ba láp
Jump to user comments
adj  
 • nonsensical, senseless
  • câu chuyện ba láp
   nonsensical talk
  • cái gọi là bản dịch này thì hoàn toàn ba láp
   this so-called translation is quite nonsensical
  • nói ba láp
   to talk nonsense
Related search result for "ba láp"
Comments and discussion on the word "ba láp"