Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
ba láp
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • tt, trgt. Không đứng đắn Những kẻ ba láp; Nói ba láp.
Related search result for "ba láp"
Comments and discussion on the word "ba láp"