Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
bacchic
/'bækənl/ Cách viết khác : (Bacchic) /'bækik/
Jump to user comments
tính từ
  • (thuộc) thần Bắc-cút
  • chè chén ồn ào
    • bacchanal feast
      bữa chè chén ồn ào
Related words
Related search result for "bacchic"
Comments and discussion on the word "bacchic"