Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
ballooner
/bə'lu:nə/ Cách viết khác : (balloonist) /bə'lu:nist/
Jump to user comments
danh từ
  • người cưỡi khí cầu
Related search result for "ballooner"
Comments and discussion on the word "ballooner"