Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
balzan
Jump to user comments
tính từ
  • lang chân (ngựa)
danh từ giống cái
  • đốm lang chân (ngựa)
Related search result for "balzan"
Comments and discussion on the word "balzan"