Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
barrel-shop
/'bærəlhaus/ Cách viết khác : (barrel-shop) /'bærəlʃɔp/
Jump to user comments
danh từ
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) quán rượu
Related search result for "barrel-shop"
Comments and discussion on the word "barrel-shop"