Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
blanketed
Jump to user comments
Adjective
  • được phủ, được đắp bằng chăn; như thể được phủ bằng chăn
Related search result for "blanketed"
Comments and discussion on the word "blanketed"