Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
blanket
/'blæɳkit/
Jump to user comments
danh từ
 • mền, chăn
 • lớp phủ
  • a blanket of snow
   một lớp tuyết phủ
IDIOMS
 • born on the wrong side of the blanket
  • để hoang
 • to play the wet blanket
  • làm giảm hào hứng, làm cụt hứng
   • to put a wet blanket on somebody; to throw a wet blanket over somebody
    làm nhụt nhuệ khí của ai; làm giảm nhiệt tình của ai; giội một gáo nước lạnh vào lòng hăng hái của ai;, làm ai cụt hứng
   • wet blanket
    người làm mất vui (cuộc vui chung, vì bản thân ủ rũ buồn rầu)
tính từ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) có tính chất chung, có tính chất phổ biến, bao trùm
ngoại động từ
 • trùm chăn, đắp chăn
 • ỉm đi, bịt đi (một chuyện xấu, một vấn đề)
 • làm cho không nghe thấy, làm nghẹt (tiếng động); phá, làm lấp tiếng đi (một buổi phát thanh trên đài)
 • phủ lên, che phủ
 • (hàng hải) hứng gió của (thuyền khác)
 • phạt tung chăn (trừng phạt bằng cách cho vào chăn rồi tung lên tung xuống)
Related words
Related search result for "blanket"
Comments and discussion on the word "blanket"