Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
blood-curdling
/'blʌd,kə:dliɳ/
Jump to user comments
tính từ
  • làm sợ chết khiếp, khủng khiếp
    • blood-curdling sight
      cảnh khủng khiếp
Related search result for "blood-curdling"
Comments and discussion on the word "blood-curdling"