Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
blue-book
/'blu:buk/
Jump to user comments
danh từ
  • sách xanh (báo cáo của nghị viện hay hội đồng tư vấn Hoàng gia)
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sách xanh (ghi những chi tiết về thân thế viên chức trong chính phủ Mỹ)
Related search result for "blue-book"
Comments and discussion on the word "blue-book"