Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French, Vietnamese - Vietnamese)
niên giám
Jump to user comments
noun  
  • year book
    • điện thoại niên giám
      telephone book
Related search result for "niên giám"
Comments and discussion on the word "niên giám"