Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French, Vietnamese - Vietnamese)
cảm tình
Jump to user comments
noun  
 • Sympathy
  • cảm tình cá nhân
   partiality
  • không phê bình bạn vì cảm tình cá nhân là sai
   abstaining from criticizing one's friend out of partiality is wrong
Related search result for "cảm tình"
Comments and discussion on the word "cảm tình"