Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French)
cảm tính
Jump to user comments
noun  
 • Feeling
  • đó chỉ mới là nhận xét theo cảm tính
   that is only a comment dictated by feeling
  • nhận thức cảm tính cần được bổ sung bằng nhận thức lý tính
   perception through feeling must be completed by perception through reason
Related search result for "cảm tính"
Comments and discussion on the word "cảm tính"