Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
cabinet
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • buồng, phòng
  • Cabinet de toilette
   buồng rửa ráy
  • Cabinet du directeur
   phòng giám đốc
  • Cabinet d'avocat
   phòng luật sư
 • tủ nhiều ngăn (để đồ qúy)
 • nội các, hội đồng bộ trưởng
  • Renverser le cabinet
   lật đổ nội các
 • văn phòng (bộ phận giúp việc cho bộ trưởng, giám đốc...)
  • Le cabinet du ministre
   văn phòng bộ trưởng
  • Chef de cabinet
   chánh văn phòng
 • (số nhiều) chuồng tiêu
  • cabinet d'affaires
   phòng biện sự
  • cabinet d'aisances
   xem aisance
  • cabinet noir
   kho đồ vật không cửa sổ
Related search result for "cabinet"
Comments and discussion on the word "cabinet"