Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
cabinet
/'kæbinit/
Jump to user comments
danh từ
 • tủ (có nhiều ngăn, đựng đồ dạc quý)
  • a medicine cabinet
   tủ đựng thuốc
  • a filing cabinet
   tủ đựng hồ sơ
  • a china cabinet
   tủ đựng cốc tách bát đĩa
 • vỏ (máy thu thanh, máy ghi âm)
 • nội các, chính phủ
  • cabinet minister
   thành viên nội các, bộ trưởng
  • cabinet minister
   thành viên nội các, bộ trưởng
  • cabinet council
   hội đồng nội các; hội đồng chính phủ
  • cabinet crisis
   khủng hoảng nội các
 • phòng riêng
Related words
Related search result for "cabinet"
Comments and discussion on the word "cabinet"