Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
castellan
/'kæstilən/
Jump to user comments
danh từ
  • người cai quản thành trì
  • người cai quản lâu đài
Related search result for "castellan"
Comments and discussion on the word "castellan"