Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
chanteau
Jump to user comments
danh từ giống đực
  • mẫu, miếng (bánh mì, vải)
  • (âm nhạc) miếng gỗ dôi (ở đàn viôlông)
Related search result for "chanteau"
  • Words pronounced/spelled similarly to "chanteau"
    chant chanteau
Comments and discussion on the word "chanteau"