Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
cheptel
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • đàn súc vật (trong một trại hoặc trong một nước)
 • hợp đồng nuôi rẻ súc vật
  • cheptel humain
   (nghĩa xấu) nhân dân lao động (bị bóc lột)
  • cheftel mort
   nhà cửa nông cụ (của một trại)
  • cheftel vif
   đàn súc vật (của một trại hay một nước)
Related search result for "cheptel"
 • Words pronounced/spelled similarly to "cheptel"
  captal cheptel
Comments and discussion on the word "cheptel"