Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
chiếc bách
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Do chữ bách châu có nghĩa là mảnh thuyền, ý nói thân phận lênh đênh
Related search result for "chiếc bách"
Comments and discussion on the word "chiếc bách"