Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
chinh an
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • chinh là đi đường xa, an là yên ngựa. Người ta thường dùng hai chữ chinh an để chỉ việc đi đường xa
Related search result for "chinh an"
Comments and discussion on the word "chinh an"