Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
chrysanthemum ptarmiciflorum
Jump to user comments
Noun
  • cây cúc mốc (cúc lưu niên mọc thành bụi, có hoa màu trắng,có nhiều lông nhỏ giống như hạt bụi bao quanh cuống và lá)
Related search result for "chrysanthemum ptarmiciflorum"
Comments and discussion on the word "chrysanthemum ptarmiciflorum"