Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
cinnamon fern
Jump to user comments
Noun
  • dương xỉ quế (toàn thân cây có lông tơ, màu giống quế, lá hình răng lược mang các bào tử.
Related words
Related search result for "cinnamon fern"
Comments and discussion on the word "cinnamon fern"