Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
cinquefoil
/'siɳkfɔil/ Cách viết khác : (cinquefoil) /'siɳkfɔil/
Jump to user comments
danh từ
  • (thực vật học) cây ỷ lăng
  • (kiến trúc) kiểu trang trí ỷ lăng
Related search result for "cinquefoil"
Comments and discussion on the word "cinquefoil"