Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
circumvolution
/,sə:kəmvə'lju:ʃn/
Jump to user comments
danh từ
  • sự cuộn tròn, sự xoay quanh
  • nếp, cuộn
    • the circumvolution s of the brain
      nếp cuộn của não
  • sự đi quanh co
Related search result for "circumvolution"
Comments and discussion on the word "circumvolution"