Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
citronné
Jump to user comments
tính từ
  • (có) mùi chanh
  • (có) vắt chanh vào (thức ăn, thức uống)
Related search result for "citronné"
Comments and discussion on the word "citronné"