Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
classical greek
Jump to user comments
Noun
  • tiếng địa phương của Hy lạp cổ, được nói và viết ở vùng Attica, Athens và Ionia.
Related words
Related search result for "classical greek"
Comments and discussion on the word "classical greek"