Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, )
clientèle
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • khách hàng, bạn hàng (nói chung)
 • môn đệ, môn đồ; những người ủng hộ
  • Clientèle d'un parti politique
   những người ủng hộ một đảng chính trị
 • (sử học) đám lê dân
 • (từ cũ, nghĩa cũ) đám người được che chở
  • faire de la clientèle
   khám bệnh tư
Related search result for "clientèle"
Comments and discussion on the word "clientèle"