Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
cliquishness
/'kli:kiʃnis/
Jump to user comments
danh từ
  • tính chất phường bọn, tính chất bè lũ, tính chất kéo bè kéo đảng
Related words
Comments and discussion on the word "cliquishness"