Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
coconut-palm
/'koukənʌt'tri/ Cách viết khác : (coconut-palm) /'koukənʌt'pɑ:m/
Jump to user comments
danh từ
  • (thực vật học) cây dừa
Related search result for "coconut-palm"
Comments and discussion on the word "coconut-palm"