Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
coercion
/kou'ə:ʃn/
Jump to user comments
danh từ
  • sự ép buộc; tình trạng bị ép buộc
  • sự áp bức
Related search result for "coercion"
Comments and discussion on the word "coercion"