Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
coercitif
Jump to user comments
tính từ
  • buộc, ép buộc, cưỡng bức
  • (vật lý học) kháng tử
Related search result for "coercitif"
Comments and discussion on the word "coercitif"