Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
comedy
/'kɔmidi/
Jump to user comments
danh từ
 • kịch vui, hài kịch
 • thể kịch nói thông thường
IDIOMS
 • Old Comedy
  • thể kịch nói cổ Hy-lạp (có nhiều trò hề và có tính chất chính trị)
 • Middle Comedy
  • thể kịch nói cổ Hy-lạp trung kỳ (có tính chất quá độ giữa thể kịch nói cổ và thể kịch nói hiện đại)
 • New Comedy
  • thể kịch nói hiện đại Hy-lạp
  • (nghĩa bóng) trò hài kịch, tấn hài kịch (trong cuộc sống)
Related words
Related search result for "comedy"
Comments and discussion on the word "comedy"