Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
common european jay
Jump to user comments
Noun
  • chim giẻ cùi Châu Âu có màu nâu vàng, bờm đen trắng, cánh màu xanh đen.
Related words
Related search result for "common european jay"
Comments and discussion on the word "common european jay"